Kütüphane Yönergesi

Kütüphane Yönergesi

Amaç

Madde 1- Bu Yönerge, kullanıcıların, Kütüphane kaynaklarından düzenli ve verimli bir şekilde yararlanması ve kaynakların korunması için hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 2- Bu Yönerge’de geçen;
a) Üniversite:  Uluslararası Antalya Üniversitesini,
b) Kütüphane: Uluslararası Antalya Üniversitesi Kütüphanesini,
c) Öğrenci: Uluslararası Antalya Üniversitesine kayıtlı öğrencileri,
d) Personel: Uluslararası Antalya Üniversitesinde  tam ve yarı zamanlı çalışan akademik ve idari personeli,
e) Kullanıcı: Öğrenci ve Personel’i, Uluslararası Antalya Üniversitesi  mensubu olmayan ve Üniversite Yönetimince belirlenen misafir kullanıcıları,
f) Kaynak: Uluslararası Antalya Üniversitesi Kütüphanesinde mevcut kitaplar, dergiler, ciltli dergiler, görsel-işitsel malzemeler ve benzerleri ile Kütüphane Yönetimince belirlenmiş nadir ve özel değere sahip eserleri ifade eder.

Kapsam

Madde 3- Bu Yönerge, kaynakların kullanılması ve ödünç verilmesi ile ilgili usül ve esaslar ile bunlara uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideleri kapsar.

Kütüphanede Kullanım

Madde 4- Kaynaklardan Kütüphane içinde yararlanan kullanıcılar, aşağıdaki kurallara uymak zorundadır: 
a) Misafir kullanıcılar Kütüphane Yönetiminden izin alarak kaynaklardan yararlanabilirler.
b) Kütüphane içerisinde genel kullanıma açık yerlerde yiyecek, içecek maddelerinin tüketilmesi, tütün ve tütün mamulleri kullanılması yasaktır.
c) Kullanıcılar, yanlarında bulunan şahsi eşyalarını korumakla yükümlüdür. Bunların çalınmasından veya kaybolmasından Kütüphane personeli sorumlu tutulamaz.
d) Kütüphane içerisinde genel kullanıma açık yerlerde  cep telefonu kullanmak ve yüksek sesle konuşup gürültü yapmak yasaktır.

Ödünç Verme

Madde 5- Kaynaklar sadece öğrenci ve/veya personel olan kullanıcılara aşağıdaki kurallar dahilinde ödünç verilir:
a) Sadece tezler, rezerv edilmiş yayınlar, ciltlenmemiş dergiler, sözlük-ansiklopedi gibi danışma kaynakları, nadir ve özel değere sahip eserler haricindeki kaynaklar ödünç verilebilir. Ödünç verilemeyen kaynakların fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden ücret karşılığında yararlanılabilir.
b) Ödünç verme işlemi sırasında Üniversite kimliğinin gösterilmesi zorunludur. Başkası adına kaynak alınamaz.
c) Ödünç verme, belirli bir süre içindir. Ödünç verilen kaynak, son iade tarihine kadar iade edilir. Son iade tarihi aşılmamış ise bir defaya mahsus olmak üzere ek iade süresi verilebilir.
d) Kütüphane Yönetimi gerekli gördüğü hallerde, son iade tarihini beklemeksizin ödünç verilen kaynağı geri isteme hakkına sahiptir. Geri istenen kaynağın en geç  üç gün içerisinde Kütüphaneye iade edilmesi gerekir.
e) Ödünç verilen kaynağın,  Kütüphaneye teslim tarihine kadar  her türlü sorumluluğu, ödünç alana aittir.
f) İade edilen kaynağın aynı kullanıcı tarafından tekrar ödünç alınabilmesi, iade tarihinden itibaren en az iki iş günü geçmesinden sonra mümkündür.
g) Kütüphane bildirimlerini; kullanıcıların üniversiteden aldığı  @antalya.edu.tr  veya @std.antalya.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta adreslerine yapar.                                               h) Kaynağın çeşidine bağlı olarak kimlere hangi sürelerle  verilebileceği ve bir kullanıcıya verilebilecek azami kaynak sayıları Tablo 1’deki gibidir.

Tablo 1:

Kaynak Kullanıcı

İade Süresi
(gün)

Ek İade Süresi
(gün)

Azami Kaynak Sayısı
(adet)

Kitap
Ön lisans / Lisans öğrencisi

15

15

4

Kitap
Lisansüstü öğrencisi

30

15

8

Kitap
Personel

30

15

10

Ciltli Dergi
Personel-Lisansüstü öğrencisi

2

1

2

Görsel / İşitsel Kaynaklar
Personel-Önlisans/lisans/Lisansüstü öğrencisi

2

1

3

 

Geç İade ve Gecikme Ücreti

Madde 6- Ödünç alınan kaynakların iade süresi içinde Kütüphane Ödünç Bankosuna teslim edilmemesi halinde: 
a) Kullanıcı, son iade tarihinden sonra Kütüphaneye teslim ettiği her kaynak için Kaynak İadesi Gecikme Ücreti öder.
b) Kaynak İadesi Gecikme Ücreti, geciktirilen gün sayısı ile ‘Günlük Gecikme Ücreti’nin çarpılmasıyla hesaplanır.  Günlük Gecikme Ücreti, kaynak türlerine göre Kütüphane Yönetimi tarafından tesbit edilir ve duyurulur.

Kaybolan veya Hasar Gören Kaynaklar

Madde 7- Ödünç alınan kaynakların kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasara uğratılması durumunda;
a) Kayıp veya hasar durumu kullanıcı tarafından Demirbaş Kayıp-Hasar Formu ile  Kütüphane Yönetimine bildirilir.
b) Ödünç verilen kaynak, iade süresi bitiminden itibaren 1 ay içerisinde Kütüphaneye teslim edilmediği takdirde kayıp sayılır ve Kütüphane Yönetimince Demirbaş Kayıp-Hasar Formu tanzim edilir.
c) Kullanıcı, kaybettiği veya tamir edilemeyecek şekilde hasar verdiği kaynakla ilgili olarak;  aynısını veya aynısı bulunamadığı takdirde muadilinin temini için Kütüphaneye ‘Kaynak Kayıp Ücreti’ ödemek zorundadır. Kaynak Kayıp Ücreti, kaynağın ücreti + kargo ve diğer masraflar göz önüne alınarak Kütüphane Yönetimince belirlenir. Kullanıcı, hasar verdiği tamiri mümkün olan kaynaklar için Kütüphane Yönetimince belirlenecek Kaynak Hasar Ücreti öder.
d) Kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği kaynakların son iade tarihinden itibaren Demirbaş Kayıp-Hasar Formu tanzim edilene kadar geçen süre için, ayrıca, Kaynak İade Gecikme Ücreti öder.

Ücretli Kullanım

Madde 8- Kütüphane Yönetiminin teklifi ve Üniversite Yönetiminin onayı ile bazı kaynakların ücret karşılığı kullanımına, özel kurallar dahilinde izin verilebilir. Bu durumda kullanıcı, Kütüphane Yönetimince tespit edilecek bir Kaynak Kullanım Ücreti öder.

Ücretlerin Ödenmesi

Madde 9- Kaynak İadesi Gecikme Ücreti, Kaynak Hasar Ücreti, Kaynak Kayıp Ücreti, Kaynak Kullanım Ücreti vb ücretler, Kütüphane Borcu olarak Üniversitenin belirlediği banka hesap numarasına eft-havale şeklinde veya kampüs içinde Kütüphane yöetimince belirlenmiş noktalardaki ödeme cihazlarından tahsil edilir. Ödemelere ait dekont-makbuzlar vb. gibi belgeler Kütüphaneye ibraz edilir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Kütüphane kayıtları geçerlidir.

Uygulanacak Yaptırımlar

Madde 10- Yönerge maddelerine aykırı davranışlarda bulunan tüm kullanıcılara aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:
a) Üzerinde ödenmemiş kütüphane borcu bulunan kullanıcılara herhangi bir kaynak ödünç verilmez.
b) Nadir ve özel değere sahip, yeri doldurulamayacak kaynakların kaybedilmesi veya hasar görmesi (telafisi mümkün olmayan kayıp ve hasarlar) halinde sorumlu olan kullanıcıların kütüphane kullanım hakkı iki yıl dondurulur. Bu gibi durumlarda Kaynak Hasar Ücreti veya Kaynak Kayıp Ücreti özel olarak belirlenir. Ayrıca sorumlular hakkında disiplin soruşturması açılır ve diğer yaptırımlar uygulanır.  
c) Kütüphane personeli, kütüphane içinde uygunsuz davranışlarda bulunulması, kitap ve kütüphane kaynaklarına yönelik yıpratıcı uygulamaların oluşması, kayıt yaptırmadan kaynakların Kütüphane dışına izinsiz çıkartılmasıve /veya çkartma teşebbüsü,  kayıp veya hasar vakalarının kasıtlı olarak tekrarı ve genel olarak bu Yönerge’de belirtilen kurallara uyulmaması halinde ilgili şahıslar hakkında tutanak hazırlar ve Üniversite Yönetimine sunar. Bu kişilerin Üniversite Yönetimince Kütüphaneden yararlanma hakları bir yıl kısıtlanır, haklarında disiplin soruşturması açılır ve diğer yaptırımlar uygulanır.

d) Üzerinde kütüphaye ait idesi gerekli kaynak veya ödenmesi gerekli para borcu olanlara ilişik kesme belgesi verilmez.

Kütüphanelerarası Kaynak Kullanımı: (ILL)

Madde 11- Kütüphane, aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullanıcılar için diğer kütüphanelerden makale fotokopisi ve kitap getirtme kapsamında Belge Sağlama  Hizmeti verir:
a) Bu Hizmetten personel ve lisansüstü öğrencileri ücretsiz yararlanır.

b)  Bir dönem içinde getirtilebilecek belge adetleri Tablo 2’deki gibidir. Bu adetler dışında  belge sağlama hizmeti ücretli veya ücretsiz karşılanmaz.
b) Ödünç getirtilen kitabın iade ve ek iade süreleri diğer kütüphanenin kurallarına göre belirlenir.
c) Ek iade talebi, iade süresi dolmadan, en geç bir hafta önce yapılır.
d) Zamanında iade etmeme, kayıp ve hasar durumlarında  bu Yönerge’nin ilgili maddelerine ek olarak ödünç alış-verişinde bulunan diğer kütüphane ve aracı kurumların kuralları da kullanıcılara uygulanır.

Tablo 2 :

 

Belge Sağlama Adeti

Kullanıcı

Yurt içi

Yurt Dışı

Personel

20

10

Lisansüstü Öğrenci

2

1

Yürürlük

Madde 12- Bu yönerge Uluslararası Antalya  Üniversitesi Senatosunun ..../.../..... tarihli ve ....sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

 Madde 13- Bu yönergeyi Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü yürütür.